Späť na obsah

Internetová pornografia – čo môže spôsobiť jej časté používanie?

Pornografický obsah býva dnes na internete anonymný a prístupný bez obmedzení a v plnej šírke. 1 Súčasne sa pornografické fotografie a videá stali ľahko a sčasti aj bezplatne dostupnými prostredníctvom internetu. Následky prehnaného používania sa stávajú stále častejším predmetom výskumu v rôznych odboroch (o.i. v sexuológii, vývinovej psychológii, v skúmaní pôsobenia médií). Okrem fenoménu závislosti na pornografii na internete sa skúmajú aj iné problémy, ako napr. sledovanie ilegálneho obsahu, rozvinutie tolerancie voči sexuálnemu násiliu či negatívne dopady na schopnosť utvárať si vzťahy. 2 Veľká časť týchto výskumov a diskusií o rizikách a nebezpečenstvách sa pritom vzťahuje na dospievajúcich, pretože tí si v tomto veku „(…) utvárajú svoje sexuálne preferencie a potreby“ 3 , ich mozog sa vyvíja a posilňujú sa v ňom jednotlivé štruktúry.

Spolu s online hrami vykazujú stránky so sexuálne zameraným obsahom obzvlášť vysoké riziko závislosti. 4 Ukázalo sa, že predovšetkým časté používanie takýchto stránok značne zvyšuje pravdepodobnosť, že sa u človeka po jednom roku vyvinie závislosť. 5 Riziko rozvoja závislosti súvisí s uvoľňovaním dopamínu a aktiváciou centra rozkoše v mozgu. Podľa psychológie učenia sa na tom zúčastňujú rôzne mechanizmy. Mozog sa obzvlášť dobre učí vtedy, keď vzniká spojenie s emóciami (tu: vzrušenie, orgazmus), keď sa nachádzame v zraniteľnej fáze (napr. v puberte) a keď ide o prvé sexuálne skúsenosti. 6 Na tomto mieste sa ešte raz mimoriadne prejavuje relevancia účinku v mladom veku. Keď teda napr. pozorovanie fotografií s pornografickým obsahom vyvoláva silné pozitívne pocity (pozri tiež vyššie popísané uvoľňovanie dopamínu), môžu tieto pocity viesť v zmysle odmeňovania k zosilneniu správania, t.j. k častejšiemu užívaniu. Okrem toho môže opakujúce sa prepájanie vzrušenia, ktoré prvotne nesúvisí so sexuálnou oblasťou (napr. zobrazené násilie), a sexuálneho obsahu viesť k tomu, že medzi obomi aspektmi vznikne tesné spojenie. Následne tak aj zobrazenie násilia môže v človeku vyvolať vzrušenie.

"Videný obsah sa postupne preberá do vlastného systému hodnôt a noriem a stáva sa prípadne pokynom k správaniu, predovšetkým keď "vzory" zažívajú pozitívne následky (sexuálnu rozkoš)." 7

Jedna súčasná štúdia o výskume mozgu od Inštitútu Maxa Plancka pre výskum vzdelávania 8 sa zaoberala otázkou, do akej miery sa frekvencia používania pornografického obsahu prejavuje v mozgu. Zistilo sa, že so zvyšujúcim sa užívaním pornografie sa zmenšuje objem v centre odmeňovania v mozgu. So stúpajúcim užívaním bolo navyše prežívanie odmeny pri pozorovaní fotografií s pornografickým obsahom slabšie ako pri mužoch, ktorí pornografiu sledovali menej. Predpokladá sa, že to má za následok potrebu silnejšieho stimulu, aby prežívanie odmeny bolo stále rovnako silné. 9 Okrem toho sa diskutuje, ako dospievajúci hodnotia pornografický obsah. Z pohľadu psychológie učenia by tu mohli byť účinné mechanizmy modelového učenia, napr. vo forme akceptácie v sociálnom prostredí alebo fotografií v médiách. 10

Uvedené riziká, ktoré môžu súvisieť s častým užívaním internetovej pornografie, ozrejmujú význam senzibilizácie pre túto tému najmä s ohľadom na mladý vek. Dôležitá je podpora detí a dospievajúcich, aby neprišli priskoro a nechcene do kontaktu s obsahom, ktorý ich môže vystrašiť alebo celkom rozrušiť. To je dnes skutočnou výzvou, keďže dnes má každý k takémuto obsahu voľný prístup. Podporovať ich však znamená aj porozprávať sa s nimi o pornografii a dať im základ hodnôt a noriem, pomocou ktorých si budú môcť takýto obsah zaradiť a utvoriť si vlastnú predstavu o sexualite a aj o partnerstve. Spolu s osvetou o možných rizikách a nebezpečenstvách sa môžu dospievajúci naučiť zaobchádzať so sexuálnym obsahom na internete s rozmyslom.

Zdroje

  • Döring N.(2009). The Internet’s Impact on Sexuality. A Critical Review of 15 Years of Research. Computers Human Behav (25): 1089-1101.
  • Freitag, T. (2012). Internet- und Computer-Sex-Sucht. Psychiatrie & Neurologie (Schweiz) (5), 28-30. Abgerufen am 15.08.2016 auf: http://www.tabea-freitag.de/fileadmin/tabea-freitag/pdf/Neurologie___Psychiatrie_11_2012_internet_und_compisucht.pdf
  • Doidge, N. (2014). Neustart im Kopf: Wie sich unser Gehirn selbst repariert. New York: Campus Verlag. 2. Auflage.
  • Meerkerk, G-J., Van Den Eijnden, R. J., Garretsen, H. F. (2006). Predicting Compulsive Internet Use: It's All about Sex! CyberPsychology & Behavior. February 2006, 9(1): 95-103. doi:10.1089/cpb.2006.9.95.
  • Hüther G (2007) Seminar am 14./15.9.2007 “Brainwash – die Macht der äußeren Bilder“.
  • Freitag, T. (2011). Auswirkungen von Pornografiekonsum. Prä & Pro, Fachzeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft Prävention und Prophylaxe, 1(13):1-20. Abgerufen am 15.08.2016 auf: http://www.rollenspielsucht.de/resources/Pornografie-RisikenundNebenwirkungen.pdf
  • Kühn, S., Gallinat, J. (2014). Brain Structure and Functional Connectivity Associated With Pornography Consumption. JAMA Psychiatry. 2014;71(7):827-834. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.93.

Nahor