Späť na obsah

Niečo o filozofovaní

Premýšľajme spoločne

V tejto časti nájdete množstvo nápadov a podnetov k tomu, ako môžete vy a vaše deti používať digitálne médiá bezpečne a efektívne.

Zopár slov na úvod

Stále viac detí na základnej škole a pomaly všetci dospievajúci vlastnia smartfón. Mladí ľudia dnes žijú takmer 24 hodín denne online. Rozšírením internetu sa erotické materiály a pornografia stali dostupnými pre širokú verejnosť. V dôsledku toho deti a mládež dochádzajú do styku s najrôznejšími podobami sexuality v oveľa skoršom veku než kedysi a často neúmyselne. Pornografia je dostupná neobmedzene a kedykoľvek, na druhej strane je tu spoločenské tabu, pohybovanie sa na hranici legálnosti a strach pred odhalením.

Na rodičov sa kladú čoraz vyššie nároky. Prevzal internet úlohu vzdelávania a osvety? Všetci sú si vedomí toho, že internet umožňuje kyberšikanovanie, sexting a sledovanie pornografie. Ale aká je naša reakcia? Čo môžeme ako rodičia urobiť? Ako zareagovať správne a rýchlo? Ako zodpovedne vplývať na ďalší vývoj? Ako nájsť svoje miesto vo virtuálnom svete, ktorý je stále viac neprehľadný? Priniesol nám internet viac príležitostí alebo rizík? Ako môžeme podporovať deti a dospievajúcich v bezpečnom používaní internetu?

Štúdie ukazujú, že posielanie alebo vzájomné vymieňanie svojich nahých fotiek cez internet alebo mobil, nazývané sexting (sex + sexting), je u mladých čoraz populárnejšie. Mediálna pedagogička Barbara Buchegger tvrdí, že posielanie erotických fotografií patrí k životu dospievajúcich. Kyberšikanovanie a sexting sú sprievodnými javmi sveta sociálnych sietí. "Deti nie sú len bezbrannými obeťami. Niekedy sú obeťami, ale často sú aj tými, ktorí pozorujú, čo sa deje iným – a sú aj páchateľmi, ktorí iným ubližujú," hovorí mediálna pedagogička Barbara Buchegger (saferinternet.at) z Asociácie rakúskych psychológov (BÖP).

Erotické fotografie a videá sa používajú na flirtovanie a aj medzi partnermi. To môže mať pre zobrazené osoby veľmi nepríjemné následky, predovšetkým vtedy, keď sa snímky dostanú do nesprávnych rúk. Šírenie fotiek a videí už často nie je možné zastaviť, objavia sa aj po rokoch na rôznych miestach internetu, pretože internet nikdy nezabúda.

Je to veľká výzva nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov, zaobchádzať s digitálnymi médiami kriticky a uvedomiť si zodpovednosť, zvlášť keď ide o také tabu, akým je pornografia. Je tu potrebná osveta, uviesť deti do sveta internetu a učiť ich kriticky nahliadať na to, čo v ňom nájdu. Na druhej strane je pre dospievajúcich potrebná osveta v oblasti sexuality. Dá sa naučiť zaobchádzať s internetom kriticky a konštruktívne? Čo môžu podniknúť rodičia a ako majú začať?

Mladých ľudí nesmieme nechať v online svete samých. Musia si uvedomiť možné riziká, ktorým sa vystavujú či už v reálnom, alebo vo virtuálnom svete. Najdôležitejšia je otvorenosť. Pre rodičov nesmie byť tabu rozprávať sa so svojimi deťmi o sexualite, internetovej pornografii či sextingu. Rozhovory o sexualite bývajú často ťažké, hlavne vtedy, keď sa v rodine tejto téme všetci vyhýbajú. Ale aj keď si rodičia myslia, že ich deti už aj tak všetko vedia, v dnešnej dobe digitálnych médií je osveta veľmi potrebná.

V tejto časti nájdete nové spôsoby, ako s deťmi nadviazať dialóg, ako prehĺbiť vzájomné vzťahy a vybudovať si dôveru. Príbehy, medializované prípady a ukážky dialógov ukážu rodičom trocha iný prístup k problému internetovej pornografie, než na aký sú zvyknutí.

Pri našom "filozofovaní" ide o to, že mladým ľuďom, ktorí používajú nové médiá, kladieme motivačné otázky s cieľom posilniť ich kritické myslenie a schopnosť uvažovať. Okrem toho ich senzibilizujeme pre otázky etiky. Ale ako môžem ja ako rodič pomôcť svojmu dieťaťu? Ako rozvinúť dialóg tak, aby dieťa prehovorilo o svojich skúsenostiach?

Filozofický dialóg

Filozofický dialóg sa používa na osvetu a prevenciu. Umožňuje nám vysloviť naše otázky, problémy, želania a potreby a spoločne o nich uvažovať. Ide o to, aby sme dieťa povzbudili ku kladeniu otázok. Deti a dospievajúci sa naučia, že je veľmi dôležité klásť otázky a neprijímať všetko ako dané. Čo sú priatelia? Sú priatelia na Facebooku skutoční priatelia? Čo robí priateľstvo priateľstvom? Je niečo pravda len preto, že som to čítal na internete? Čo je to "vedieť"? Môžem sa zdôveriť človeku, s ktorým som sa nikdy nestretol osobne? Čo je to dôvera?

Dôležité je klásť rôzne typy otázok, napr.:

  • otázky, ktoré vedú k vysvetleniu niečoho
  • otázky, ktoré vedú k overeniu domnienok
  • otázky, ktoré vedú k overeniu dôvodov a dôkazov
  • otázky, ktoré prinášajú rôzne stanoviská a uhly pohľadu atď.

Tieto materiály vám ukážu, ako zaviesť do svojho rodinného života takýto filozofický dialóg. Posilnením sociálnych zručností a schopnosti reflexie sa u ľudí posilňujú tiež faktory sebaochrany a schopnosť odolávať vonkajším vplyvom. Je to súčasť komplexnej metódy posilňovania zdravia, ktorá aktívne podporuje myšlienku prevencie.

Na príbehy uvedené v tejto časti sa môžeme pozerať ako na "texty", z ktorých si môžeme "čítať", uvažovať a zhovárať sa o nich, čím podnietime premýšľanie a proces porozumenia. Tieto materiály obsahujú cvičenia a návrhy diskusií na témy ako priateľstvo, zodpovednosť, rešpekt, moc fotografií a iné.

Pomôcka k filozofickému dialógu

Toto je malá pomôcka pre spoločné uvažovanie a filozofický rozhovor s deťmi.

Rozlišujeme tri druhy podnetov:

Hlavné myšlienky
Hlavné myšlienky majú pomôcť rodičom lepšie pochopiť rôzne koncepty a filozofické myšlienky, ktoré možno preberať v rozhovore o internetovej pornografii. Tiež im pomôžu lepšie pracovať s medializovanými prípadmi a dialógmi. Sú pomôckou pri premýšľaní o koncepte a možných témach ešte pred samotným rozhovorom.
Diskusné plány
Zoznam otázok, ktoré nás majú podnietiť k filozofovaniu formou otázok a odpovedí. Cieľom je nadviazať dialóg a precvičovať rôzne spôsoby myslenia.
Cvičenia
Cvičenia sa viažu k vysvetľovaniu, vymedzeniu a použitiu konceptov. Na druhej strane pomáhajú trénovať niektoré schopnosti a zručnosti, ako aj zorientovať sa v rôznych metódach.

Zopár príbehov a medializovaných prípadov, ktoré môžu poslúžiť ako úvod k rozhovoru s vaším dieťaťom:

Nahor